آرشیو دسته بندی: راه های تشخیص گوشت سالم وفاسد

راههای تشخیص میگو سالم و غیر سالم

شکل میگوی سالم و ناسالم ساده ترین روش شناخت میگوی تازه از فاسد ، استحکام [...]