ران پاک کرده گوسفندی

۵۲۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفند پاک کرده خالص بدون چربی