سردست گوسفندی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی

یک درصد چربی

مخصوص خورشت

آبگوشت