ران گوسفندی

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی

میزان درصد چربی 0.7وزن کل گوشت

مابین 200تا 250 گرم چربی